ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-B6/1/2019/65
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1007
ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ

 

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި، ގޮޅިތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެސް މާރުކޭޓް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި 31 އޯގަސްޓް 2019 ދުވަހުގެ 22:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަގުތީގޮތުން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކޮށް ހުސްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

ވީމާ މާރުކޭޓުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

       17 ޒުލްޙިއްޖާ  1440

       18 އޯގަސްޓް  2019

 

              

 

2019-08-18