މުބާރާތް
ނަންބަރު: VAM/IL/2019/7017
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1450
ސުންގަޑި: 15 އޮގަސްޓް 2019 0000
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރ ރިޒޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

                               

 

                                                                                                ނަންބަރ: VAM/IL/2019/7017

 

 

               އިޢުލާން 

 

 އިންޓަރ ރިޒޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

 ހޯސްޓުކުރަން ކަނޑައެޅޭ ރިޒޯޓު ތަކުގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން ޑިވިޒަން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ރިޒޯޓު ތައް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

info@maldivesvolleyball.mv   

    3317015 ، 7777261،9895555

 

 

 

 

8 އޮގަސްޓް 2019

 

                                                       

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

2019-08-08