ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)388-ADM/388/2019/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1256
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުހިނގަން އުނދަގޫވާގޮތައްހުރި ގަސްތައް ކޮށުމާއިގުޅޭ

           މިވަގުތު ރަށު މަގުތަކުގައި ދުއްވާތަކެއްޗަށާއި މަގުހިނގާ މީހުންނައް ދަތިވާ ގޮތަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ގަސް އިންދައި ހައްދަމުންދާތީ މިގޮތުގެމަތީން އިންދާފައިވާ ގަސްތައް ނަގައި، ގޯތިތަކުގައި މަގަށްވާގޮތައް ހެއްދިފައިވާ ގަސްތަކުގެ އަފިތައް ބިމުން ފެށިގެން 10 ފޫޓް އުސްމިނަށް ކޮށުމަށްދަންނަވަމެވެ. މީގެއިތުރުން މަގުބައްތިތަކުގެ އަލި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަގަށް ނުލިބޭގޮތައް ހުރިގަސްތަކުގެ ވެރިންވެސް ބައްތިތަކުގެ އަލި ރަނގަޅަށް މަގަށް ފޯރާނޭހެން ގަސްތައް ކޮށުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

                        ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2019-08-06