މަސައްކަތް
ނަންބަރު: SAM/2019/IULAANU/006
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2014
ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2019 1100
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބާއި، ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާއިއެކު، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ކޮޕީއެއް އަދި، ބިޑްގެ ތަފްޞީލް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބާއި، ފަންނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ 8 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

2019-08-01