ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)471-CDS5/1/2019/114
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1138
ސުންގަޑި: 07 އޮގަސްޓް 2019 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓަންޓް

މަޤާމް :ކޮންސަލްޓަންޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު :4

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ  މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުން މި މިނިސްޓްރީއަށް 'އިން ހައުސް ކޮންސަލްޓަންޓުން' ގެ މަޤާމުތަކަށް 01 އަހުރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިމަޤާމަށް ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" (ޓީ. އޯ. އާރ) މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މަޤާމު

އަދަދު

އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް

1

އަރކިޓެކްޗަރަލް ކޮންސަލްޓަންޓް

1

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ

1

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

1

        ވީމާ، މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޯގަސްޓް 07 ވާ ބުދަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް  /  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.

އަމީނީ މަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3004168 / 3320202   

އީ-މެއިލް: hr@planning.gov.mv   ވެބްސައިޓް: www.planning.gov.mv

 

                 27 ޛުލްޤައިދާ 1440

                 30 ޖުލައި 2019 

2019-07-30