ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)303-AS/2019/44 :ނަމްބަރ
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1349
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދާއި ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 2019-07-01 13:54:01 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

            އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                                  ނަންބަރު: IUL)303-AS/2019/44)             

 

އިޢުލާން

އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދާއި ގުޅޭ

               އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލުމަށް މިރަށުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ކުޑަސަރަހައްދަކަށް ވާތީ އޮޑި ދޯނިފަހަރު އެހެލުމުގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ހުއްދަލިބިގެން އެހެލާ އުޅަނދުފަހަރުވެސް 2 ހަފްތާ ހަމަވުމުގެ ކުރިން އުޅަނދު ބާލަންވާނެއެވެ. މިދެންނެވުނު ގޮތާއި ޙިލާފަށް ހުއްދަ ނުހޯދާ އެހެލާ އުޅަނދުފަހަރާއި ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ގައި ނުބާލާ އޮޑި ދޯނިފަހަރުގެ ވެރިން -/500 (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)އަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދޯނި އެހެލުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް  ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

               ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

              01 ޖުލައި   2019              

              28 ސައްވާލު 1439

2019-07-01