ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)1-CSO(FM)/1/2019/56
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1516
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް މީޑިއާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 މޭ 2019 ގައި ކުރި، މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL)1-CSO(FM)/1/2019/50) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީއާއި، އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

9 ޝައްވާލު 1440

2019-06-12