މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)450-CA/1/2019/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 މޭ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1302
ސުންގަޑި: 27 މޭ 2019 1200
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މި އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުނި އުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ވަގުތު

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

27 މޭ 2019 (ހޯމަ)

12:00

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމް (ހ. ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

09 ޖޫން 2019 (އާދީއްތަ)

12:00

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމް (ހ. ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

15 ރަމަޟާން 1440 ހ 

20   މޭ   2019 މ

2019-05-20