ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: BBAM-I/2019/004
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1142
ސުންގަޑި: 28 އޭޕްރިލް 2019 1400
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑީބިލްޑިންގ ޖަޖިން ކޯސް 2019

އިޢުލާން

ބޮޑީބިލްޑިންގ ޖަޖިން ކޯސް 2019

މި އެސޯސިއޭޝަނުން ބޮޑީބިލްޑިންގ ކޯހެއް، 2019 މޭ 1 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޑަބްލިޔު. ބީ. ޕީ. އެފް ގެ ސެޓިފައިޑް ލެކްޗަރަރއިންނެވެ.

         ވީމާ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން،  ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 2019 އެޕްރީލް 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ.

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

         ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީއަކީ: -/1500 (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.

         އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދުމަށް ގުޅާނީ 7812226 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

 

23 އޭޕްރީލް 2019

2019-04-23