ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)213-AD/1/2019/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1136
ސުންގަޑި: 25 އޭޕްރިލް 2019 1400
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރްޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ބޭނުންވެއްޖެ (އދ. މާމިގިލި / މ. ދިއްގަރު)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ފަރާތުން އދ. މާމިގިއްޔާއި މ. ދިއްގަރުގައި  ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ސެޓިފިކެޓް 3 އިން އެލެކްޓްރީޝަން' ކޯހުގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓައިމް ލެކްޗަރަރ އިން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 މަގާމުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

2019-04-16