ހޯދާ
ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 162 އިޢުލާން

ތާރީޚު: 21 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 30 ޖަނަވަރީ 2020 1300

ތާރީޚު: 19 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 29 ޖަނަވަރީ 2020 1100
ތުޅާދޫ ސްކޫލް . 7 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 15 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 28 ޖަނަވަރީ 2020 1100

ތާރީޚު: 14 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 23 ޖަނަވަރީ 2020 1300
ތުޅާދޫ ސްކޫލް . 9 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 13 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 29 ޖަނަވަރީ 2020 1100

ތާރީޚު: 07 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 16 ޖަނަވަރީ 2020 1300
ތުޅާދޫ ސްކޫލް . 23 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 30 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 14 ޖަނަވަރީ 2020 1300
ތުޅާދޫ ސްކޫލް . 29 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 24 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 16 ޖަނަވަރީ 2020 1100
ތުޅާދޫ ސްކޫލް . 30 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 23 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 13 ޖަނަވަރީ 2020 1000